Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Az értékelésre, házi feladatokra vonatkozó szabályok

E-Napló

Keresés

Az értékelésre vonatkozó rendelkezések

 • Egy tanítási napon belül egy – egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni, időpontját legalább egy héttel előre be kell jelenteni.
 • A megírás után két hétnél később kézhez kapott írásbeli dolgozat csak a tanuló jóváhagyásával kerülhet a naplóba, más esetben a jegy félév és év végi osztályzáskor nem vehető figyelembe.
 • A félév zárásáig témazáró dolgozatok és a nagydolgozatok megőrzéséről, a szülő számára a betekintés lehetőségének biztosításáról a tanár gondoskodik.
 • A röpdolgozatokat és az írásbeli feleleteket a tanár végleg kiadhatja a tanulók számára.
 • A második évfolyamot záró vizsga pontos rendjét külön dokumentumban szabályozta a tantestület. 
 • Félév és év vége előtt egy hónappal az osztályfőnöknek értesítenie kell a bukásra álló tanuló szüleit.

Az értékelés alóli felmentések szabályozása

 • Az igazgató a tanulót a beadott szülői kérelem alapján a Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottságának javaslatát figyelembe véve mentesíti az adott tantárgy értékelése és minősítése alól (a javaslat alapján részben vagy egészben). Az igazgató az általa meghozott határozatról a tanuló gondviselőjét és osztályfőnökét írásban értesíti. A kérelmek beadásának ideje a tanév eleje, illetve rendkívüli esetben ettől eltérő lehet.

 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

 • Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
 • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása és a tananyag órai feldolgozásához kapcsolódó előkészítő munka.
 • A tanulók – az érettségire készülő tizenkettedik évfolyamon tanulók kivételével – a
  tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.