Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

az 1. Sz. Általános Iskolába és
a 2. Sz. Általános Iskolába
a 2019/2020 tanévre.

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja: 

2019. április 11-én (csütörtökön) 7.00 – 18.00 óra között
2019. április 12-én (pénteken) 7.00 – 15.00 óra között.

A szülő (gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény). 

Tanköteles kor:

Tanköteles korú a  gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik.

A 2019/2020-es tanévben a 2013. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé. 

Az iskolai felvételről szóló döntés:

 Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A felvételi körzetekről az általános iskolákban, illetve a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon található részletes információ. A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója  tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

A felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat:

 Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője jár el és  másodfokú döntést hoz. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés közléssel válik véglegessé. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követően 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító pl.: anyakönyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  2. Óvodai szakvélemény, a gyermek oktatási azonosítójával (eredeti példány).
  3. Szakértői vélemény, amennyiben az iskolaérettséget vizsgálták.
  4. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakvéleménye.
  5. Nem magyar állampolgár esetén regisztrációs kártya/tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya.
  6. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (nyomtatvány az óvodában kapható vagy elérhető az iskola titkárságán).
  7. Nyilatkozat hit- és erkölcstan vagy erkölcstan tantárgy kiválasztásáról (helyben kitölthető).
  8. Beleegyező nyilatkozatok (helyben kitölthető).

A beiskolázási eljárás során az iskolában leadásra kerülő nyomtatványok közül a „Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról” mellé, – ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot – a határozat fénymásolatát kérjük csatolni.

Határozatok lehetnek pl.:
• a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
• a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata,
• gyámhivatali határozat,
• bíróság ítélet, 
• gyám esetén: gyámhivatali határozat

Letölthető nyomtatványok:

Iskolai beiratkozás 2019 hírlevél

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Hit- és erkölcstan tantárggyal kapcsolatos nyilatkozat

Nyilatkozat nemzetiségi nevelés-oktatásról

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Felvételi körzetek a Pécsi Tankerület általános iskoláiban