Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

SNI,BTMN,RGYK,HH,HHH

Tisztelt Szülők!

Az iskolai adminisztrációban pontosan rögzítenünk kell a szociális rászorultsági, és a testi, ill. pszichés okokra visszavezethető szakértői vélemények alapján járó jogosultságokat. Ezért kérjük, hogy a rájuk vonatkozó ilyen jellegű adatokat (RGYK, HH, HHH, SNI, BTM) jelezzék osztályfőnöküknek!

Sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) státusz szakvélemény alapján jár. A határozatot fénymásolásra kérjük leadni !

Jogszabályok:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 19-20/B. §
149/1997. (IX.10) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, 65-67. §
2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről, 68. § (1) bekezdés a)-c) pont 

 

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY a hátrányos szociális helyzetű GYERMEKET megillető ellátás, mely magában foglalja
• az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezést,
• a szünidei gyermekétkezést,
• pénzbeli támogatást, alap- vagy emelt összegűt, valamint
• a jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket.

A jogosultságot EGY (1) ÉVRE a gyámhatóság – kérelemre – állapítja meg, a feltételek fennállása esetén. Ismételt megállapításra új kérelem alapján van lehetőség.

A gyermek akkor jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a, ha a gyermeket gondozó család a törvény szerinti mértéket meghaladó vagyonnal nem rendelkezik, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem
‒ nem nagyobb 38.475 forintmál (öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-ánál), vagy
‒ nagyobb, de nem több 41 325 forintnál (öregségi nyugdíj legkisebb összegének 145%-ánál), és
                 a) a szülő, illetve a törvényes képviselő egyedülálló, vagy
                 b) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos.

Hátrányos helyzetűnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek akkor minősül, ha 
a) a szülő vagy gyám alacsony iskolai végzettségű, vagy
b) a szülő vagy gyám alacsony foglalkoztatottságú, vagy
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezetben, illetve lakáskörülmények között lakik.
Halmozottan hátrányos helyzetű a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, ha rá az a)-c) pontokban felsorolt hátrányok közül kettő is fennáll.
A hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítása – kérelemre – külön határozatban történik.

nagykorúvá vált gyermek a gyermekkel megegyező szociális feltételekkel jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha korábban – a kérelem beadását megelőző második hónap első napjáig visszamenően – legalább 1 napig részesült gyermekvédelmi rendszeres kedvezményben;
> 23 éves koráig, ha a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat,
> 25 éves koráig, ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

Gyermekétkeztetés
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
a bölcsődében, óvodában ingyen étkezik,
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulóként ingyen étkezik,
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulóként kedvezményesen (50%) étkezik.
Szünidőben a gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára az önkormányzat ingyenesen köteles biztosítani; az ingyenes étkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő többi gyermekre kiterjesztheti.

Pénzbeli támogatás
A pénzbeli támogatás évente kétszer – augusztusban és novemberben – 6000 forint alapösszegű juttatást jelent.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek emelt összegű – 6500 forint – pénzbeli támogatásra jogosult.

családba fogadó gyám – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, gyermekek után – gyermekenként havi 6270 forint (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22 %-a) KIEGÉSZÍTŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA, augusztus és november hónapban 8400 forint PÓTLÉKRA jogosult. Jogosultsági feltételek: a gyám köteles a gyermek tartására, és részesül a törvény 19. § (1a) bekezdés b) pontjában foglalt valamelyik ellátásban.

Igénybenyújtás
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző mint gyámhatóság állapítja meg.
A megállapítás iránti kérelmet – e célra rendszeresített formanyomtatványon – a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező nyújthatja be. A benyújtás helye: a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy a kormányablak. A kérelemhez a jogosultság igazolására alkalmas iratokat mellékelni kell.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt a kérelem előterjeszthető a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó kérelemmel együtt, de lehetőség van a későbbi benyújtásra is.
A kedvezmény lejártát megelőző 3 hónapon belül már lehetőség van az új kérelem benyújtására a következő egyéves időszakra.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs. A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől számított harminc napon belül.