Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

EDIA program

Pedagógiai munkánkba évek óta beépítjük az eDia-rendszer különböző elemeit.

A diákjainkat sokféle tulajdonságuk teszi egyedivé, egyéniséggé. Azonban ez a sokféleség nagy kihívás elé állít bennünket. Tudjuk, hogy a munkánk akkor a leghatékonyabb és a diákok számára a leginkább élvezhető, ha minden egyes tanuló a saját fejlettségi szintjének megfelelő fejlesztő hatásokban részesül. Ehhez ismernünk kell tanítványaink fejlettségi szintjét: Az eDIA tesztek ezt gyorsan lehetővé teszik, hiszen 24 órán belül részletes eredményt kapunk. Évente 3 alakalommal ősszel, félévkor és év végén állnak rendelkezésre matematika, olvasás-szövegértés, természettudomány területeken.

 

Részterületek:

 • Diszciplináris
 • Alkalmazási
 • Gondolkodási

Ezek után könnyen elérhető és alkalmazható, a tanulók egyéni igényeit figyelembe vevő, az iskolai gyakorlatba egyszerűen integrálható fejlesztő programok állnak rendelkezésünkre. A pedagógus irányítása, felügyelete, támogatása mellett a gyermek önállóan dolgozik a számítógéppel. Ezeket a fejlesztéseket úgy tudtuk beépíteni az órarendbe, hogy a Pici PC osztályainknál a digitális kultúra órával párhuzamosan a tanító a fejlesztő, felzárkóztató anyagot csinálja a fél  osztállyal. A következő alkalommal a digitális kultúra tanár velük van és az osztály másik fele csinálja a fejlesztő, felzárkóztató anyagot. A nagyobbaknál (negyedikesek) már az ELEA tananyagot is alkalmazzuk.

A rendszer használatával egyedülálló gyakorlási lehetőséget kaptunk a digitális mérésekre való felkészülésre.

Az óvoda-iskola átmenet hatékony segítése és a későbbi iskolai sikeresség érdekében az Iskolakezdő mérőcsomaggal négy területen vizsgáljuk az elsősöket: tablet- és egérhasználat képességét, az olvasás előkészségei közül a fonológiai tudatosságot, a matematika tanulásának előfeltételei közül a korai numerikus készségeket, valamint a hatékony tanulás szempontjából egyik legfontosabb gondolkodási képességet, az induktív gondolkodást.

z idei tanévtől iskolánk az első évfolyamos tanulóinkkal részt vesz a SZTE nemzetközi szinten is kiemelkedő longitudinális programjában. A program nemcsak az olvasás-szövegértés, a matematika és a természettudományos tudás fejlődéséről, hanem különböző kognitív képességek (pl. arányossági, induktív gondolkodás, problémamegoldás) fejlettségi szintjéről is visszajelzést ad, miközben követi a tanulók iskolához, tantárgyakhoz való viszonyának változását, képet ad tanulási stratégiáik, énképük, motivációjuk változásáról.

Az a kolléga, akinek tetszik a rendszer, de még a fent vázoltaknál is többet akar, dolgozhat a tanári tesztek modullal: közel 20.000 matematika, olvasás-szövegértés és természettudományos feladatból válogathat, mérő és fejlesztő teszteket is összeállíthat, azonnali részletes , feladat szintű eredménnyel.

Nem utolsó sorban említendő, hogy a rendszer teljesen ingyenes és az egyetem munkatársai rögtön segítenek, ha bármilyen probléma adódik.

 

Miért szeretjük?

 • Motiváljuk az elsősöket, hiszen kedvelnek mindent, ami a számítógéppel kapcsolatos, amit számítógéppel lehet végezni ilyenkor meggyőződésük hogy játszanak, s szinte bármire rá tudjuk venni őket.
 • Elsajátítják a kerettanterv által előírt ismereteket a bevezető számítógépes egérhasználat teszttel
 • Visszajelzést ad a szülőknek  a gyermekről, hiszen diák szintű, személyre szabott, részletes szöveges és számszerű eredmény készül
 • Segítjük a fejlesztő pedagógus munkáját, hiszen megerősíti vagy megkérdőjelezi a DIFER eredményeket, illetve felhívja a figyelmet arra, amit esetleg nem vett észre.
 • Kollégáink értékelő munkáját is támogatjuk, mivel a tanuló eredményét az osztálytársak, a sz osztály, a régió, a településtípus eredményeivel együtt jeleníti meg.
 • A teszt résztesztjei (Olvasás előkészségei, Korai számolási készségek, Induktív gondolkodás, Feladattartás, Vizuális memória nagy segítséget nyújtanak az elsős kisgyereknél , akiket nagyon nehéz bármivel is mérni az olvasás és írástudatlanság miatt.
 • A tanuló egyéni ütemben tud haladni
 • A pedagógustól teljesen független az egész folyamat (maximálisan objektív). A gyerek felteszi a fejhallgatót, a fülébe hallja az utasításokat, feladatokat, nem zavarja senki és semmi
 • Mivel a gyerek a végén azonnal százalékos visszajelzést kap, fejleszti az önértékelési képességét is. (lufit is kap jutalmul, aminek örül.
 • Mivel a feladattartás teszt a gyermekek szabálykövetését , az utasítások követésének képességét, valamint a feladatvégzés iránti elkötelezettségét, kitartását méri, fontos számunkra a gyermek megismerése szempontjából.
 • Alkalmat teremt a digitális kompetenciamérésre való felkészülésre, a PISA ICILS mérésre való gyakorlásra, felkészülésre
 • A nagyobbakkal (6-8. osztály) grafikusan is ábrázoljuk az eredményeket és részletesen megbeszéljük az általuk ismerethen pókháló formát.

A tesztek kipróbálására is van lehetőség: https://edia.hu/demo/1/

  Példafeladatok:

 

Az idei tanévtől új lehetőségek nyíltak előttünk:

Hogyan tanuljak? – olvasás-szövegértési stratégiák fejlesztése program

A program a „Bevezető kaland” bemeneti tesztjével kezdődik. Ezt követően a 8 feladatsorból álló fejlesztő programot oldják meg a tanulók, majd a folyamat legvégén az utómérésre kerül sor („Végső kaland”).

Gondolkodási képességek mérése 2024

Az IKT teszt az internetes információkeresés hatékonyságát/ digitális olvasás fejlettségi szintjét vizsgálja. A teszt a hétköznapi életből ismert weboldal fajták (pl. élményfürdő honlap, web-áruház stb.) használatával tényleges online tevékenység során méri fel a tanulók online információkeresési magabiztosságát, az információhoz való hozzáférés magabiztosságát, amely az IKT-műveltség legalapvetőbb eleme.

A tanulási stratégiák kérdőív az OECD által fejlesztett, négy különböző tanulási stratégia (memorizálás, kidolgozó, kontroll és problémamegoldó stratégiák) alkalmazására fókuszáló kérdéseket tartalmaz.

A rövid háttérkérdőív a diákok életkorára, iskolai sikerességére, a tantárgyi attitűdökre, az internetezés mennyiségére és a szülők iskolai végzettségre kérdez rá.

Az IKT kérdőív a diákok technológiahasználati szokásait (számítógép/tablet/mobiltelefon), azok gyakoriságát térképezi fel.