Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Angol követelményrendszer

ANGOL KÖVETELMÉNYRENDSZER:           

1.évfolyam:

Heti 2 angol órát feltételezve egy hónap alatt legalább 1-2 mondókát vagy éneket sajátítsanak el a tanulók.

Minimum követelmény: – legalább 15 mondóka, dal ismerete

                                       – Számok ismerete 1- 10

                                       – Angolul tudjon megnevezni: – 5 szint,

                                                                                        – 5 állatot

                                                                                        – 5 tárgyat

2. évfolyam:

A hallott szöveg értése és a beszédkészség is egy adott szint elérését jelenti, nem feltétele a továbbhaladásnak. Az alapszavak, mondatok ismerete bizonyos mértékben szükséges. A dalok, versek, játékok ismerete, előadása és megértése.

Az első félév végén a tanulók szöveges értékelést kapnak, a tanév végén az értékelésük érdemjeggyel történik.

 

 • Ismerjék a tanulók a megadott szavakat és alapmondatokat.
 • A tanult kérdéseket és válaszokat párbeszédes játékban használják.
 • A megtanult mintamondatokban helyesen mondják a szavakat és nyelvtani elemeket.
 • Értsék meg és hajtsák végre a tanult utasításokat.
 • Az írás és olvasás szóképek és mondatképek formájában.
 • A tanult verseket, dalokat egyedül is mondják, énekeljék.

 

 1. évfolyam:
 • Beszédértés:

A tanuló ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket. Értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait, az egyszerű, életszerű helyzetekben feltett, illetve a tananyagra vonatkozó kérdéseket. Tudjon ezekre válaszolni, tudjon két-három mondatból álló közlésre cselekvéssel vagy szóban reagálni. Ismerje fel a számára fontos részleteket 2-3 mondatos egyszerű közlésben. Legyen képes a hallás utáni értési gyakorlatokhoz rendelt egyszerű feladatokat megoldani (igaz/hamis, értés ellenőrzés, táblázat, rajz).

Félévkor és a tanév végén a tanulók értékelése érdemjeggyel történik.

A továbbhaladás feltételeit biztosítani kell.

 

 • Beszédkészség

A tanuló tudjon megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat ismételni, kimondani. Beszédében minél jobban közelítse az angol nyelv hangjainak képzését.

Tudjon néhány szóval, rövid mondatokkal reagálni hallott vagy látott jelenségre. Tanárának vagy társainak valós beszédhelyzetben, illetve a tananyaggal kapcsolatban kérdéseket tudjon feltenni, rövid párbeszédeket memoriterként elmondani. Tanuljon meg néhány dalt, mondókát, vegyen részt a nyelvi játékokban.

 

 • Olvasásértés

A tanuló legyen képes a tanult szöveget elolvasni. Ismerje fel és értse meg a leírt szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat, tudjon ezekre cselekvéssel (esetleg írásban) reagálni. Legyen képes új szövegkörnyezetben felismerni a már tanult nyelvi elemeket és szövegből egyszerű információt kiszűrni. Ismerjen fel és értsen meg számára ismerős szavakat, szószerkezeteket. Egyszerű, pár mondatos szöveget tudjon felolvasni.

 • Íráskészség (helyesírás, írásbeli feladatok)

A tanuló tudjon szavakat helyesen kiegészíteni, összekevert betűkből szavakat helyesen leírni, képhez szót rendelni. Legyen képes szavakat emlékezetből, illetve egyszerű, már begyakorolt kifejezéseket, mondatokat önállóan leírni. Tudjon könnyebb tankönyvi feladatokat írásban megoldani, ismert nyelvi elemeket tartalmazó szöveget pontosan másolni. Összekevert szavakból tudjon helyes szórendű egyszerű, pár szavas mondatokat leírni, és a tanultak alapján hiányos szöveget kiegészíteni.

 

 1. évfolyam

Hallott szöveg értése

A tanuló megért

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, max. kétmondatos kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol
 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést.

 

Beszédkészség

A tanuló

 • hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű szövegeket (legalább néhány mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas
 • ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.

 

Íráskészség

A tanuló

 • felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat.

 

Félévkor és a tanév végén a tanulók értékelése érdemjeggyel történik.

 5. évfolyam:

Hallott szöveg értése

A tanuló:

 1. ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;
 2. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;
 3. ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.

 

Beszédkészség

A tanuló:

 1. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;
 2. tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel;
 3. megértési probléma esetén segítséget kér.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló:

 1. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;
 2. ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál;
 3. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti.

 

Íráskészség

A tanuló:

 1. ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír;
 2. egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.

 

 1. évfolyam:

 Az európai minimumszint fele: A1

Ezen a szinten a diák

 • megérti a legegyszerűbb ismert utasításokat, kéréseket, és röviden válaszolni tud;
 • megérti a tanult témákhoz kapcsolódó ismerős szavakat, fordulatokat;
 • képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni;
 • felismeri és megérti az ismerős szavakat, igen egyszerű mondatokat;
 • a tanult szavakat le tudja írni, ismerős szövegbe be tudja írni.
 •  

Hallott szöveg értése

A tanuló

 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közléseket megért;
 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr;
 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti.

 

Beszédkészség

A tanuló

 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre válaszol;
 • – tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;
 • – tanult minta alapján kérdéseket tesz fel;
 • – tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;
 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;
 • – jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megért.

 

Íráskészség

A tanuló

 • – ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;
 • – egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;
 • – egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) tanult minta alapján létrehoz.

 

 1. évfolyam:

Beszédértési készség:

 1. A tanuló értse meg a tanárának a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos egyszerű, angol nyelvű magyarázatát.
 2. Értse meg az előző évfolyamoknál változatosabb és összefoglalóbb jellegű kérdéseket és tudjon azokra válaszolni.
 3. Képes legyen a rá vonatkozó információt a szövegből kiemelni és megérteni.

 

Beszédkészség:

 1. A tanuló tudjon információt kérni és képes legyen akár több mondatból álló információ közlésére.
 2. Tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerűen jellemezni. Tudja tetszését, nem tetszését, érzelmeit, véleményét kifejezni, ill. ezek iránt másoknál érdeklődni.
 3. Tudjon egyszerűen, de összefüggően beszélni a mindennapi életben vele, családjával és társaival történtekről. Tudjon érdeklődni ezek iránt.

 

Olvasásértési készség:

 1. A tanuló tudjon a maga tudásszintjén számára megfelelő szöveget önállóan vagy tanári segítséggel megérteni. Tudjon a szövegről általános képet alkotni. Tudja a számára szükséges információt kikeresni.
 2. Tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű és nehezebb feladatokat megoldani.

 

Írásbeli készség:

 1. A tanuló tudjon több mondatból álló egyszerű, összefüggő szöveget írni változatos közlésmódokban és stílusokban (formális, nem-formális). Tudjon megadott szövegmodelleket felhasználva új szöveget írni.
 2. Tudja írásban kifejezni tetszését, nem tetszését, érzelmeit és véleményét. Tudjon ezek után másoknál érdeklődni.
 3. Tudjon egyszerű levelet fogalmazni. Ismerje meg a formai követelményeket.
 4. Tudjon megoldani egyszerűbb írásbeli feladatokat (pld. jegyzetelés).
 5. Írásbeli feladatainál tudja használni a kétnyelvű szótárt.

 

 1. évfolyam A2 szint:

 

Hallott szöveg értése

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, utasításokat, kérdéseket, közlése­ket, eseményeket megért;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
 • ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti;
 • jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.

 

Beszédkészség

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalma­zott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol;
 • egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;
 • kérdéseket feltesz;
 • eseményeket elmesél;
 • fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
 • ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalál;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
 • egyszerű történetet megért;
 • jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 sza­vas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;
 • jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.

Íráskészség

A tanuló

 • egyszerű szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehoz;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott – ismert struktúrák felhasználásával – tényszerű szöveget helyesen leír; információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír;
 • egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
 • 50 szavas jellemzést, beszámolót ír.