Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

"]

Két tanítási nyelvű angol

E-Napló

Keresés

Magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolai program

(Bevezető, tantárgyak és óraszámok, beiratkozás, várható eredmények, lehetőségek, eredmények, galéria)

     Iskolánkban 2002-ben kezdődött a két tanítási nyelvű oktatás. Tanulóink átlagosan 25%-a választja ezt a programot. A lemorzsolódás minimális: 3-5 %.

     E hagyományostól eltérő, tartalomalapú program célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, s a tanulók alkalmassá váljanak egy idegen nyelv eszközszintű alkalmazására. Bár a tanulás fókuszában az önbizalmat leginkább erősítő kommunikáció fejlesztése áll, a képzés lehetőséget kínál a nyelvi készségek és nyelvtanulási stratégiák kialakítása mellett a nyitottságra, toleranciára nevelésre, a tanulói személyiség mind teljesebb kibontakoztatására.

    Munkánkat a felsőbb évfolyamokon anyanyelvi tanár is segíti.

    Az egyéni képességek sokoldalú kibontakoztatása érdekében a tanítás csoportbontásban zajlik.

Az angol nyelven tanított tantárgyak heti óraszáma

Alsó tagozat

Évfolyam Angol nyelv Ének Vizuális kultúra Technika Környezetismeret
első 5 óra 1 óra 1 óra 1 óra
második 5 óra 1 óra 1 óra 1 óra
harmadik 5 óra 1 óra 1 óra 2 óra
negyedik 5 óra 1 óra 1 óra 2 óra

 

Felső tagozat

Évfolyam Angol nyelv Történelem Civilizáció Természetismeret Biológia/Földrajz
ötödik 5 óra 2 óra 1 óra 2 óra
hatodik 5 óra 2 óra 1 óra 2 óra
hetedik 5 óra 2 óra 1 óra 1,5 óra
nyolcadik 5 óra 1 óra 1 óra 1,5 óra

   A két tanítási nyelvű oktatás irányelveit a 4/2013. (I.11) EMMI rendelet szabályozza.

   A történelem tantárgy keretén belül a magyarság történelmével kapcsolatos tantárgyi tartalmakat magyar nyelven tanítjuk.

  Az általános iskolai oktatásban elérendő célnyelvi szintek: 6. évfolyam végéig a KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti A2, a 8 évfolyam végéig a KER szerinti B1 szint. (Tájékoztatásul: Az általános képzésben részt vevők 8. évfolyam-végén elérendő szintje az A2.)

 

     A beiratkozás előtt szeretettel várjuk az érdeklődőket a két tanítási nyelvű osztályok januári nyílt napjain.

    A programba való jelentkezés előtt nincs sem alkalmassági, sem felvételi vizsga.

    Az iskola fenntartja magának azt a jogot, hogy a 3. és az 5. évfolyam végén szóban és írásban is diagnosztikus mérést végezzen, s ezek eredményétől tegye függővé, hogy folytathatják-e a tanulók a két tanítási nyelvű programot.

    A programban való részvétel ingyenes. A szaktárgyi angol nyelvű tankönyvek beszerzése viszont a tanuló szüleit/gondviselőit terheli (ez a költség 5 000 és 10 000 forint között mozog évente az évfolyamtól függően).

 

 

  Várható eredmények:

  • Az idegen nyelv heti 8-10 órában való és tartalommal megtöltött tanulása eszközt ad újabb ismeretek megszerzéséhez, valamint a világról alkotott elképzelések bővítésére és az élethosszig való tanulás igényének kialakítására is.
  • A tanulók a nyelvi órákon elsajátítható szókincs mellett az egyes angolul tanult szaktárgyak szókincsével is megismerkednek, tágabb ismeretekkel gazdagodnak. Ismereteiket képesek lesznek önállóan is fejleszteni a digitális technika adta lehetőségek hatékony kihasználásával és az angol nyelvű szakirodalom felhasználásával.
  • A tanulók képesek lesznek valódi kommunikációra – érvelés, vita, érzelmekkel árnyalt beszélgetés – a témák sokaságában anyanyelvükön és idegen nyelven egyaránt.

 

 Lehetőségek:

  • Részvétel egyéni és csapatversenyeken angol nyelvből (helyi, városi, megyei), civilizációból (városi, megyei), olvasási versenyen (helyi, városi), projekt-versenyeken (helyi, kiadói), rendhagyó történelemórákon (helyi).
  • Használni az iskola pedagógusai által kidolgozott és digitálisan is elérhető tanulási segédanyagokat (www.iskola1.wordpress.com, tanulási segédletek, History).
  • Részvétel az iskolánk által megnyert Erasmus+ pályázat munkájában – közös projekten együtt dolgozni 2-3 más ország diákjaival itthon és az adott országokban. 
  • Részvétel a helyben szervezett nyelvvizsga és felvételi előkészítő foglalkozásokon (ingyenes).
  • Részvétel a kétévente iskolánk által szervezett nyolcnapos londoni kiránduláson (önköltséges).
  • Folytatni a tanulmányokat Intézményünk gimnáziumában, az angol-magyar két tanítási nyelvű osztályban. ( A 3 tantárgyból angolul letett sikeres érettségi vizsga az államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű).

Eredményeink:

  • A 2013/14-es tanévben 5 nyolcadikos tanuló tett sikeres államilag elismert középfokú nyelvvizsgát (KER szint szerint B2).

Mérési eredmények

A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók számára a 2013/14-es tanévben először lebonyolított országos mérés iskolánkban mindkét vizsgált évfolyam esetén nagyon jó eredménnyel zárult: 6. évfolyam: 87,6% (legjobb eredmény: 98%; legrosszabb: 65%), 8. évfolyam: 91,7% (legjobb eredmény: 98%; legrosszabb: 77%).