Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

MONTESSORI PEDAGÓGIA ELEMEI AZ ÖNÁLLÓ TANÓRÁKON

A vegyes életkorú, kis létszámú tanulócsoportjaink számára, továbbá a  kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység megvalósítását hatékonyabbá tevő tanítás egyik módja a Montessori pedagógia elemeit tartalmazó önálló tanórák bevezetése.

 

A tanulók önállóságának előmozdítása, saját tapasztalatok útján történő ismeretszerzés, a felelősséggel végzett munkavégzés Mária Montessori pedagógiájának központi célja. Montessori ezt a folyamatot az „önmaga építőmesterének” lenni kifejezéssel illeti. Amit itt ő elsődleges célként fogalmaz meg, azt próbáljuk tanítványaink órarendjébe iktatott önálló tanórákon megvalósítani.

 

Az önálló tanórák bevezetésének egyik legfontosabb feltétele az un. előkészített környezet kialakítása. Ez nemcsak egy sajátos térfelosztást jelent, hanem a gyermek mindenkori fejlődési állapotának megfelelő, „progresszív érdeklődést” kiváltó eszközkínálatot is. 


Az önálló tanórák felépítésüket tekintve 4 részre bonthatók: szabad eszközválasztás, önálló munkavégzés, csendlecke, visszajelzések.

 

Az órákon a különböző tantárgyak egyes témaköreihez készített eszközök segítségével a gyerekek önállóan dönthetnek, hogy melyik eszközzel foglalkoznak, egyéni, páros vagy kiscsoportos munkaformát választva. Az eredeti Montessori eszközöket kiegészítettük az egyes tantárgyak témaköreihez kapcsolódó az önellenőrzés lehetőségét is tartalmazó a tanítók által készített eszközökkel, valamint tanulási képességeket fejlesztő vásárolt játékokkal.

 

Az órákon a tanulók egyéni ritmus szerint dolgoznak, saját ütemben haladnak. Miután mindegyik eszköz tartalmazza az önellenőrzés lehetőségét, munkájuk helyességét is önállóan ellenőrizhetik. A tanulási folyamat menetét is maguk irányítják, tervezve a feladatok sorrendjét, beosztva idejüket, hogy a megbeszélt határidőre elkészülhessenek a munkával. Az óra végén beszámolnak az aznapi munkájukról, további terveikről. Ezzel is valós felelősséget vállalva döntéseikért, tetteikért.


Az önálló tanórák jellemzői:

 

Az önálló tanulási órák keretében a NAT bevezetésével egyidejűleg a csökkenő óraszámokból eredő hátrányokat kompenzáljuk, ill. a műveltségi területeinek többségét érintő témaköröket átfogjuk. Intézményünk pedagógiai programja kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű tanulókkal történő differenciált foglalkozást. Az alapkészségek fejlesztésének, megvalósításának egyik leghatékonyabb formája az egyénre szabott képességfejlesztés önálló tanulási órákon alkalmazott módszere.  

 

Az órákon a legteljesebb szaktárgyi koncentráció megvalósulása tapasztalható. A tantervi előírásokat figyelembe véve változatos oktatásszervezési módszerekkel, taneszközökkel, a tanulás folyamatának legösztönösebb módja figyelhető meg a tanulókon. A differenciálás elve a legmesszebbmenőkig érvényesül. A szociális tanulás lehetőségének a legtermészetesebb módja tapasztalható a munka során. A tananyagban rejlő lehetőségeket kihasználva önálló ismeretszerzés, kutatómunka, képességek szerinti, saját ritmusban történő munkavégzés jellemzi a gyerekek tevékenységét. Az ilyen típusú tanulásszervezés a hatékony tanulás egyik legsikeresebb módja. Sikerélményt nyújt, elégedettség érzését adja diáknak és tanítónak egyaránt.