Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

 • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

Iskolánkról

BEMUTATKOZÁS

Az 1970-es évek végén Pogányban megszűnt az általános iskolai oktatás. A tanulók a közeli Szalántán, majd a pécsi Kertvárosi Általános Iskolában folytatták tanulmányaikat. Az 1990-es évek elején kezdődött el a falu népesedésének, a városból kiköltöző családok, az építkezések számának növekedése. 1991-ben pályázati lehetőséget megragadva az akkori önkormányzat óvoda és alsó tagozatos iskola alapítása, építése mellett döntött.  Ezzel a 25 fő befogadására alkalmas iskolában két összevont tanulócsoport oktatására teremtődött meg a lehetőség. Alapító okiratunk jelenleg 50 kisdiák befogadását engedélyezi.

 1. július 1. változást hozott az iskola életében. Az önkormányzat részben a törvényi előírásoknak megfelelően, miszerint négy évfolyammal működő intézményét csak tagintézményként működtetheti tovább, másrészt költséghatékonyabb intézményfenntartás reményében is választotta a mai Apáczai Nevelési Központ intézményegységeként működő megoldást.

Alsó tagozatos tanulóink évfolyamonként külön – külön osztályban tanulnak. A mindennapos testnevelés keretében heti rendszerességgel az Apáczai Nevelési Központ uszodájában úszásoktatáson vesznek részt a gyerekek. Az utazás költségeit a pogányi önkormányzat fedezi, ahogy más iskolai programok alkalmával is költségtérítés nélkül bocsájtja a diákok rendelkezésére a falubuszt. 

2017 januárjától a helyi önkormányzat tulajdonában lévő épületben az intézményegység fenntartója és egyben működtetője a Klebelsberg  Központ Pécsi Tankerületi Központja.

Kiemelkedő jelentőséggel bír iskolánk életében a Pogányi Önkormányzat, a Pogányi Német Önkormányzat, a

Pogányért Alapítvány, a Juhász Kft, a Zsálya – liget, a helyi civil szervezetek, a szülők iskolánkat támogató attitűdje. 

Személyi feltételek

Az iskolaotthonos rendszerben tanuló diákokat hét tanítónő és öt óraadó  tanítja. 

A tanulók étkeztetését a “Szalántai Óvoda és konyha” biztosítja. A takarítói feladatokat  odafigyelő takarítónőnk látja el. A gazdasági feladatok koordinációját, iskolatitkári teendők ellátását 1 fő végzi.

Tárgyi feltételek

Az intézményegység szép, rendezett természeti környezetben helyezkedik el. Az iskolai tantermek nem tágasak. 2016-2017 ill. a 2018-2019-es tanévtől a megnövekedett létszám igényeinek kielégítésére újabb és újabb tanteremmel bővült iskolánk. Belső berendezési tárgyaink, bútoraink szinte a kezdeti, megalakulás óta meglévő darabok mellé, nagy örömünkre  Németországból a Pogányi Német Önkormányzat közreműködésével adományként már két alkalommal egy-egy osztályteremnyi iskolabútort kaptunk. A hatékony tanítás-tanulás folyamatát két tanteremben interaktív tábla, további tantermünkben interaktív panel segíti. Fejlesztő eszközök és játékok, könyvek segítségével biztosítjuk a gyerekek számára a szabadidő hasznos eltöltését.

Az ebédlő tágas, világos, biztosítja  iskolások kulturált étkezésének feltételeit.

Oktatás– nevelés

Az Apáczai Nevelési Központ intézményegységeként  iskolánkban csak alsós diákokat fogadunk. Az iskolaotthonos tanítás keretében a tanítók hosszú évekre visszanyúló, összeszokott, nagy odafigyeléssel, egymást kiegészítő munkával végzik az alapvető készségek, képességek kialakításával összefüggő feladatokat. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység megvalósítása keretében a hagyományos differenciált óravezetés mellett alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatás elemeit. Egy-egy előre tervezett témából gyakran készítünk projekteket.

Családias légkörben, az egyéni képességek kibontakoztatására széleskörű módszertani kultúrával rendelkezve, az alternatív pedagógiák elemeit is beépítjük  mindennapjaikba. Német nemzetiségi nyelvoktató programunk  heti 5 órában valósul meg. További 1 órában a  német nemzetiség szokásait, hagyományait, remek táncoktatóval azok táncait tanítjuk a gyerekeknek. 

Az 1. és 2. évfolyamon a tanulási nehézségek elkerülése érdekében vagy a már kialakult probléma oldására órarendbe épített óraként mozgásterápia foglalkozásokon vesznek részt tanítványaink. Megismertetjük diákjainkat különböző önismereti,  kommunikációs,  konfliktuskezelési, stresszoldási technikákkal. A Montessori pedagógia elemeit alkalmazva, változatos projektmunkák, témahetek teszik színessé hétköznapjainkat. Az olvasás/írás tanítása Meixner-módszert megerősítve fonomimikai jelekkel történik.  Színvonalas műsorainkra már évek óta büszkék vagyunk. Kiemelkedő a tanítók tehetséggondozó tevékenysége megyei, országos és nemzetközi matematika, magyar nyelv és irodalom, ének továbbá  rajz tantárgyakból.

Az elfogadó, biztonságot adó környezet megkülönböztetett figyelmet kap intézményünkben. 

Napi kapcsolatot tartunk a szülőkkel, segítve, támogatva őket gyermekük nevelésében.

Mindennapjaink: A hét minden napja beszélgető-körrel indul. Iskolaotthonos rendszerben tanítunk, így a házi feladat készítése is itt az iskolában történik.

A hagyományok ápolása kiemelt szerepet kap intézményünkben: családi nap, ünnepek/megemlékezések, rendezvények,  sportversenyek, hagyományőrző – és  erdei-iskolai programok, kirándulások, projektnapok, Alapítványi karácsony, Költészet napja, Március 15., Zene világnapja, Német nap  … 

  Amit nyújtunk: 

 • pszichikus funkciók alapozása mozgásterápiával
 • alapkészségek kialakítása, erősítése, folyamatos egyéni fejlesztéssel
 • az önálló ismeretszerzés alapjainak megteremtése
 • színvonalas, korszerű oktatás, tehetséggondozás, széles körű ismeretszerzés
 • szeretetteljes családias légkör, személyes törődés, odafigyelés
 • nemzeti, nemzetiségi értékek ápolása

Kiemelt jelentőségű a környezeti nevelés programunk. Elnyertük a “Mentoráló intézmény”, az  ÖKO-iskola, a PTE partnerintézménye címet. A mozgásterápia révén országos Bázis-iskolaként működünk.

Ahhoz, hogy az iskolába járó kisdiákok egy színvonalas, egyediségükre odafigyelő, azt támogató, örömteli tanulást nyújtó légkörben nevelkedjenek a következő kiemelt területek együttes, összehangolt megléte ad garanciát:

 • képzett, a megújulásra nyitott, belső motivációból adódó folyamatos önképzést szem előtt tartó kollégák,
 • az iskolának hírnevet hozó színvonalas oktató-nevelő csapatmunka,
 • együttműködés az Apáczai Nevelési Központ stratégiai partnereivel,
 • kölcsönös megegyezésen alapuló együttműködés a helyi önkormányzattal, az óvodával, a családi napközivel, a szociális otthonnal, a helyi német nemzetiség közösségeivel, a Pogányért Alapítvánnyal és más civil szervezetekkel,
 • korrekt, egymást támogató kapcsolat a szülői közösséggel,
 • a vezető szakmai felkészültsége, érdekérvényesítő, konfliktuskezelő képessége.

Célunk a gyerekek meglévő képességeiből kiindulva, arra építve egyéni fejlesztési tervek, tehetséggondozó program szerinti tevékenységalapú tanulás folyamatához megfelelő előkészített környezetet biztosítani annak érdekében, hogy tanítványaink maradéktalanul megállják a helyüket az általános iskola felsőbb osztályaiban, az itt folyó színvonalas oktatás erősítse a falu közösségét, annak hírnevét.

Elérhetőségünk:

7666 Pogány, Széchenyi u. 11, Tel.: 72/ 425-464 e-mail: pogany@educentrum.hu

web: www.educentrum.hu/pogány

Intézményegység-vezető:

Szélig Terézia 

(tanító, Montessori pedagógus, köznevelési szakértő, tanfelügyelő, minősítő- értékelő szakértő)

Tanítók:

Dr. Feldmann-Németh Krisztina – tanító

Fogas Lili – tanító

Gosztolya József – óraadó tanár

Kovács-Werczel Karolina – óraadó tanár

Mecseki Mariann – tanító

Müller Dóra – nemzetiségi német tanár 

Patói Pálma –  tanító, gyógypedagógus, mozgásterapeuta

Schweitzerné Gerst Rita – tanító

Szélig Teréza – tanító

Iskolatitkár: Valdné Turós Nikoletta