Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolánkról

BEMUTATKOZÁS

Az 1970-es évek végén Pogányban megszűnt az általános iskolai oktatás. A tanulók a közeli Szalántán, majd a pécsi Kertvárosi Általános Iskolában folytatták tanulmányaikat. Az 1990-es évek elején kezdődött el a falu népesedésének, a városból kiköltöző családok, az építkezések számának növekedése. 1991-ben pályázati lehetőséget megragadva az akkori önkormányzat óvoda és alsó tagozatos iskola alapítása, építése mellett döntött. Ezzel a 25 fő befogadására alkalmas iskolában két összevont tanulócsoport oktatására teremtődött meg a lehetőség. Alapító okiratunk jelenleg 50 kisdiák befogadását engedélyezi.

  1. július 1. változást hozott az iskola életében. Az önkormányzat részben a törvényi előírásoknak megfelelően, miszerint négy évfolyammal működő intézményét csak tagintézményként működtetheti tovább, másrészt költséghatékonyabb intézményfenntartás reményében is választotta a mai Apáczai Nevelési Központ tagintézményeként működő megoldást.

Az 1.- 4. évfolyamos tanulók jelenleg 1., 2. ill. 3. – 4. osztály keretek között tanulnak. A mindennapos testnevelés keretében heti rendszerességgel az Apáczai Nevelési Központ uszodájában úszásoktatáson vesznek részt a gyerekek. Az utazás költségeit a pogányi önkormányzat fedezi, ahogy más iskolai programok alkalmával is költségtérítés nélkül bocsájtja a diákok rendelkezésére a falubuszt. A testnevelés órák terhére magyar néptáncot is oktatunk.

2017 januárjától a helyi önkormányzat tulajdonában lévő épületben a tagintézmény fenntartója és egyben működtetője a Klebelsberg Központ Pécsi Tankerületi Központja.

Kiemelkedő jelentőséggel bír iskolánk életében a Pogányi Önkormányzat, a Pogányi Német Önkormányzat, a Pogányért Alapítvány, a Juhász Kft, a Zsálya liget, a helyi civil szervezetek, a szülők iskolánkat támogató attitűdje.

Személyi feltételek

Az iskolaotthonos rendszerben tanuló diákokat négy tanítónő és hét óraadó  tanítja.

A tanulók étkeztetését a “Szalántai Óvoda és konyha” biztosítja. A takarítói feladatokat odafigyelő takarítónőnk látja el. A gazdasági feladatok koordinációját, iskolatitkári teendők ellátását 1 fő végzi.

Tárgyi feltételek

Az intézményegység szép, rendezett természeti környezetben helyezkedik el. Az iskolai tantermek nem tágasak. 2016-2017 ill. a 2018-2019-es tanévtől a megnövekedett létszám igényeinek kielégítésére újabbés újabb tanteremmel bővült iskolánk. Belső berendezési tárgyaink, bútoraink szinte a kezdeti, megalakulás óta meglévő darabok mellé, nagy örömünkre Németországból adományként már két alkalommal egy-egy osztályteremnyi iskolabútort kaptunk. A hatékony tanítás-tanulás folyamatát két tanteremben interaktív tábla segíti. Fejlesztő eszközök és játékok, könyvek segítségével biztosítjuk a gyerekek számára a szabadidő hasznos eltöltését.

Az ebédlő tágas, világos, biztosítja  iskolások kulturált étkezésének feltételeit.

Oktatás– nevelés

A Pécsi Apáczai Nevelési Központ tagiskolájaként intézményünkben csak alsós diákokat fogadunk. Az iskolaotthonos tanítás keretében a tanítók hosszú évekre visszanyúló, összeszokott, nagy odafigyeléssel, egymást kiegészítő munkával végzik az alapvető készségek, képességek kialakításával összefüggő feladatokat. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység megvalósítása keretében a hagyományos differenciált óravezetés mellett alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatás elemeit. Egy-egy előre tervezett témából gyakran készítünk projekteket.

Családias légkörben, az egyéni képességek kibontakoztatására széleskörű módszertani kultúrával rendelkezve, az alternatív pedagógiák elemeit is beépítjük mindennapjaikba. Német nemzetiségi nyelvoktató programunk heti 5 órában valósul meg. További 1 órában a német nemzetiség szokásait, hagyományait, remek táncoktatóval azok táncait tanítjuk a gyerekeknek.

Az 1. és 2. évfolyamon a tanulási nehézségek elkerülése érdekében vagy a már kialakult probléma oldására órarendbe épített óraként mozgásterápia foglalkozásokon vesznek részt tanítványaink. Megismertetjük diákjainkat különböző önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési, stresszoldási technikákkal. A Montessori pedagógia elemeit alkalmazva, változatos projektmunkák, témahetek teszik színessé hétköznapjainkat. Az olvasás/írás tanítása Meixner-módszert megerősítve fonomimikai jelekkel történik. Színvonalas műsorainkra már évek óta büszkék vagyunk. Kiemelkedő a tanítók tehetséggondozó tevékenysége megyei, országos és nemzetközi matematika, magyar nyelv és irodalom, ének továbbá rajz tantárgyakból.

Az elfogadó, biztonságot adó környezet megkülönböztetett figyelmet kap intézményünkben.

Napi kapcsolatot tartunk a szülőkkel, segítve, támogatva őket gyermekük nevelésében.

Mindennapjaink: A hét minden napja beszélgető-körrel indul. Iskolaotthonos rendszerben tanítunk, így a házi feladat készítése is itt az iskolában történik.

Az arra igényt tartó szülők és diákok részére zeneiskolai és magyar néptánc képzésre is van lehetőség a helyben működő Dallam zeneiskola és a Berze – Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola keretében.

A hagyományok ápolása kiemelt szerepet kap intézményünkben: családi nap, ünnepek/megemlékezések, rendezvények, sportversenyek, hagyományőrző- és erdei-iskolai programok, kirándulások, Idősek karácsonyi ünnepsége, Alapítványi karácsony, Költészet napja, Március 15., Zene világnapja, Német nap …

Amit nyújtunk:

  • pszichikus funkciók alapozása mozgásterápiával
  • alapkészségek kialakítása, erősítése, folyamatos egyéni fejlesztéssel
  • az önálló ismeretszerzés alapjainak megteremtése
  • színvonalas, korszerű oktatás, tehetséggondozás, széles körű ismeretszerzés
  • szeretetteljes családias légkör, személyes törődés, odafigyelés
  • nemzeti, nemzetiségi értékek ápolása

 

Kiemelt jelentőségű a “Kukkan-tó” környezeti nevelés programunk. Elnyertük a “Mentoráló intézmény”, az ÖKO-iskola, a PTE partnerintézménye címet. A mozgásterápia révén országos Bázis-iskolaként működünk.

Ahhoz, hogy az iskolába járó kisdiákok egy színvonalas, egyediségükre odafigyelő, azt támogató, örömteli tanulást nyújtó légkörben nevelkedjenek a következő kiemelt területek együttes, összehangolt megléte ad garanciát:

képzett, a megújulásra nyitott, belső motivációból adódó folyamatos önképzést szem előtt tartó kollégák,

– az iskolának hírnevet hozó színvonalas oktató-nevelő csapatmunka,

– együttműködés az Apáczai Nevelési Központ stratégiai partnereivel,

– kölcsönös megegyezésen alapuló együttműködés a helyi önkormányzattal, az óvodával, a családi napközivel, a szociális otthonnal, a helyi német nemzetiség közösségeivel, a Pogányért Alapítvánnyal és más civil szervezetekkel,

– korrekt, egymást támogató kapcsolat a szülői közösséggel,

– a vezető szakmai felkészültsége, érdekérvényesítő, konfliktuskezelő képessége.

Célunk a gyerekek meglévő képességeiből kiindulva, arra építve egyéni fejlesztési tervek, tehetséggondozó program szerinti tevékenységalapú tanulás folyamatához megfelelő előkészített környezetet biztosítani annak érdekében, hogy tanítványaink maradéktalanul megállják a helyüket az általános iskola felsőbb osztályaiban, az itt folyó színvonalas oktatás erősítse a falu közösségét, annak hírnevét.

 

Elérhetőségünk:

7666 Pogány, Széchenyi u. 11,

Tel.: 72/ 425-464

e-mail: pogany@educentrum.hu

web: www.educentrum.hu/pogány

 

Tagintézmény-vezető:

Szélig Terézia

(tanító, Montessori pedagógus, köznevelési szakértő, tanfelügyelő, minősítő- értékelő szakértő)

 

Tanítók:

Feldmann-Németh Krisztina – tanító

Fogas Lili – tanító

Gosztolya József – óraadó tanár

Juhászné Koltai Zsuzsanna –óraadó tanító

Kovács-Werczel Karolina – óraadó tanár

Lőrinczi Andrea – óraadó tanító

Müller Dóra – német tanító óraadó

Nemes Tamás  testnevelő (úszásoktató)

Patói Pálma –  tanító, gyógypedagógus, mozgásterapeuta

Ritecz Réka – óraadó tanár

Szélig Teréza – tanító

Iskolatitkár: Valdné Turós Nikoletta