Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

 • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

Digitális munkarend bevezetése esetén érvényes szabályzat

E-Napló

Keresés

A gimnázium tantermen kívüli digitális oktatási formájának szabályozása

Az intézmény házirendje és Pedagógiai Programja digitális oktatás esetén is érvényben marad, az alábbi szabályozás értelemszerűen a megváltozott körülmények miatt szükséges eltéréseket, pontosításokat tartalmazza.

1. Egységes oktatási platform

A digitális oktatás egységes platformon, a Google Classroom felületén keresztül történik.

A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma továbbra is a KRÉTA e-napló. A pedagógus a tanuló munkáját folyamatosan értékeli, elmaradás esetén a Kréta-napló „Üzenet” funkcióján keresztül tájékoztatást küld a tanulónak és a szülőnek. A diákoknak kiadott feladatokat a szülők a Kréta „Házi feladat” vagy „Üzenet” rovatában tudják nyomon követni. Kérjük a tanulókat, hogy naponta nézzék meg az elektronikus naplót is. A szülők lehetőség szerint napi szinten kövessék nyomon az elektronikus naplóban megjelenő információkat.

2. Digitális munkarend szabályozása

 • Az eredeti órarend távoktatás esetén is érvényben van. Online óra, számonkérés csak az órarend szerinti időpontban lehet. A szaktanár döntése, hogy hány ilyet szeretne tartani egy héten.
 • Oktatási segédanyagot, feladatot a tanárok a Classroom felületére az órarendi órákra időzítve tesznek fel. A diákok ezeket az adott munkanapon, a tanórájuknak megfelelően kötelesek megnézni. A házi feladatok elkészítésére a kiadástól számítva legalább egy munkanapot kell biztosítani.
 • 15 óra után csak érettségi előkészítő, nyelvvizsga-előkészítő, tehetséggondozó vagy felzárkóztató órát lehet tartani a szaktanár és a csoport/tanuló megállapodása szerint.
 • A tanárokat egyéni problémákkal tanítási napon 8:00 és 15:00 óra között kereshetik a diákok az online felületeken. A tanárok egyéni döntése, hogy ezen kívüli időpontokban is elérhetőek-e. A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz diáknak, tanárnak is joga van a hétvégi, valamint a tanítási szünetek ideje alatti pihenéshez.
 • A pedagógusok adminisztrációs kötelezettségeik teljesítésére (osztályozás, hiányzások könyvelése, tanórakönyvelés) továbbra is az intézmény elektronikus naplóját (KRÉTA) használják.
 • A digitális munkaformák (tananyag- és feladatkiosztás, online óra, online teszt, stb…) alkalmazásában, rendszerében, gyakoriságában a pedagógusok módszertani szabadságuk birtokában szabadon választhatnak, dönthetnek.
 • Az osztályozás fogalma és a pedagógus jegyadási kötelezettsége a digitális munkarend során is megegyezik a Házirend és a Pedagógiai Program normál munkarendre vonatkozó rendelkezéseivel.
 • A számonkérések formájában (beadandó dolgozat, online dolgozat, online teszt, szóbeli felelet stb.) és gyakoriságában a pedagógus a módszertani szabadság birtokában szabadon dönthet. Online dolgozat és teszt íratása a tantárgy órarendi időpontjának terhére történhet, kizárólag a tantárgy órarendi időpontjában.
 • A tanulónak kötelessége, hogy bekapcsolódjon a digitális oktatásba – az online foglalkozásokba, a kiadott feladatok elvégzésébe – rendszeres munkával, és képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. Fontos, hogy elkészítse házi feladatait, részt vegyen a számonkéréseken, hiszen eredményeit értékelnünk kell. Kifogásolható minőségű munka (akár forma, akár digitális képminőség) esetén a szaktanár a munka újbóli beadására szólíthatja fel a tanulót.

3. Digitális házirend szabályai

 • A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a szakértői bizottsági határozatok és az őket megillető mentességek a digitális munkarend során is érvényesek.
 • Amennyiben a tanuló családjában a digitális munkarend követelményeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre otthon megfelelő számú vagy minőségű digitális eszköz vagy hálózat, akkor ezt a szülő/gondviselő köteles írásban jelezni az osztályfőnöknek.
 • Határidős feladatok beküldésének hiányát, online óráról, számonkérésről való távolmaradást a szaktanár jelzi az osztályfőnöknek. Ezek ismételt előfordulását a KRÉTA e-naplón keresztül a szülőnek is. Ha többszöri figyelmeztetés ellenére sem teljesíti a tanuló a feladatokat, és információ sincs ennek okairól, mulasztása következményekkel jár (pl. elégtelen érdemjegy, igazolatlan hiányzás, beszámoltatás az adott témakörökből, osztályozó vizsga).
 • A tanuló a távolmaradást köteles osztályfőnökének és szaktanárának – a házirendnek megfelelően – jelezni. Ha beteg, kérjük a szülőket, hogy 1 napon belül jelezzék ezt az osztályfőnöknek. Gyógyulásáig a tanuló a betegségének mértékétől függően vegyen részt a távoktatásban.
 • Az elmaradt tananyagot, számonkéréseket a szaktanárral történő egyeztetés után a tanulónak pótolnia kell.
 • Ha a tanuló a digitális munkarend ideje alatt érvényben lévő tananyag követelményeit nem teljesíti, szaktanára döntése alapján köteles beszámolni vagy osztályozó vizsgát tenni az elmaradt tananyagból.
 • A tanulmányi kötelezettségeit (pl. órákon való aktív részvétel, a dolgozatok megírása, a házi feladatok elkészítése) egyáltalán nem teljesítő diák csak osztályozó vizsga eredményes letétele után léphet magasabb évfolyamba.
 • Az online tanórákra is érvényesek a házirendben meghatározott magatartási szabályok. A kulturált öltözködési és viselkedési normák betartása, egymás tiszteletben tartása, hisz a digitális osztályterem is iskolai, közösségi tér.
 • Az online tanóra (tananyagátadó / beszámoltató / konzultációs óra vagy órarész) nem nyilvános óra. Kérjük, hogy lehetőség szerint a tanulón kívül ne tartózkodjon más (pl. szülő, testvér, barát) abban a helyiségben, amelyből a diák részt vesz a tanórán. A tanulónak és a tanárnak egyaránt lehetősége van arra, hogy a hátteret megváltoztassa, így magánéletének helyszíne / szobája nem válik láthatóvá az órán résztvevők előtt.
 • Az iskolai digitális felületek oktatási céllal jöttek létre, magánjellegű célra ne használjuk őket.
 • A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az érintettek (tanár, diák, szülő) engedélye és hozzájárulása nélkül nem készíthet, továbbíthat, ill. hozhat nyilvánosságra senki hang- és képfelvételeket másokról a digitális oktatás során. (Pl. a tanuló nem készíthet felvételt a tanárról vagy diáktársáról, az órán történteket nem jelenítheti meg közösségi oldalakon stb.) Ennek megszegése fegyelmi eljárást von maga után.

4. Vezetői ügyelet, kapcsolattartás

A digitális munkarend során intézményünk vezetői ügyeletet tart fent, munkanapokon 8:00 és 14:00 óra között. Személyes ügyfélfogadásra az iskolai honlapján (educentrum.hu) található aktuális higiéniai előírások betartásával van lehetőség. Elektronikus vagy telefonos kapcsolattartásra az iskola honlapján található elérhetőségeken van lehetőség.

Jelen rendelkezéseket a nevelőtestület 2020. augusztus 27-én elfogadta, melyek visszavonásig érvényesek.

A szabályzat érvényes az iskola minden tanulójára és pedagógusára.

Pécs, 2020. 09. 01.

                                                                                        Ulrich Magdolna

                                                                                        intézményvezető