Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

A digitális oktatás szabályai

A Pécsi Apáczai 2. sz. Általános Iskola tantermen kívüli digitális oktatási formájának szabályozása

 Az iskola házirendje és Pedagógiai Programja digitális oktatás esetén is érvényben marad, az alábbi szabályozás értelemszerűen a megváltozott körülmények miatt szükséges eltéréseket, pontosításokat tartalmazza.

 

 1. Egységes oktatási platform

A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma továbbra is a KRÉTA e-napló. A pedagógus a tanuló munkáját folyamatosan értékeli, elmaradás esetén a Kréta-napló „Üzenet” funkcióján keresztül tájékoztatást küld a tanulónak és a szülőnek. A diákoknak kiadott feladatokat a szülők a Kréta „Házi feladat” vagy „Üzenet” rovatában tudják nyomon követni. Kérjük a tanulókat, hogy naponta nézzék meg az elektronikus naplót is. A szülők lehetőség szerint napi szinten kövessék nyomon az elektronikus naplóban megjelenő információkat.

A digitális oktatás KRÉTA és a teams felületén keresztül történik.

 1. Digitális munkarend szabályozása
 • Az eredeti órarend távoktatás esetén is érvényben van. Online óra, számonkérés csak az órarend szerinti időpontban lehet. A szaktanár döntése, hogy hány ilyet szeretne tartani egy héten.
 • Oktatási segédanyagot, feladatot a tanárok KRÉTA ill. a teams felületére az órarendi órákra időzítve tesznek fel. A tanulóok ezeket az adott munkanapon, a tanórájuknak megfelelően kötelesek megnézni. A házi feladatok elkészítésére a kiadástól számítva legalább egy munkanapot kell biztosítani.
 • A pedagógusok adminisztrációs kötelezettségeik teljesítésére (osztályozás, hiányzások könyvelése, tanórakönyvelés) továbbra is az intézmény elektronikus naplóját (KRÉTA) használják.
 • A digitális munkaformák (tananyag- és feladatkiosztás, online óra, online teszt, stb…) alkalmazásában, gyakoriságában a pedagógusok módszertani szabadságuk birtokában szabadon választhatnak, dönthetnek.
 • Az osztályozás fogalma és a pedagógus jegyadási kötelezettsége a digitális munkarend során is megegyezik a Házirend és a Pedagógiai Program normál munkarendre vonatkozó rendelkezéseivel.
 • A számonkérések formájában (beadandó dolgozat, online teszt, szóbeli felelet stb.) és gyakoriságában a pedagógus a módszertani szabadság birtokában szabadon dönthet. Online dolgozat és teszt íratása a tantárgy órarendi időpontjának terhére történhet, kizárólag a tantárgy órarendi időpontjában.
 • A tanulónak kötelessége, hogy bekapcsolódjon a digitális oktatásba – a kiadott feladatok elvégzésébe, az online foglalkozásokba,– rendszeres munkával, és képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. Fontos, hogy elkészítse házi feladatait, részt vegyen a számonkéréseken, hiszen eredményeit értékelnünk kell.
 1. Digitális házirend szabályai
 • A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a szakértői bizottsági határozatok és az őket megillető mentességek a digitális munkarend során is érvényesek.
 • Amennyiben a tanuló családjában a digitális munkarend követelményeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre otthon megfelelő számú vagy minőségű digitális eszköz vagy hálózat, akkor ezt a szülő/gondviselő köteles írásban jelezni az osztályfőnöknek.
 • Határidős feladatok beküldésének hiányát, online óráról, számonkérésről való távolmaradást a szaktanár jelzi az osztályfőnöknek. Ezek ismételt előfordulását a KRÉTA e-naplón keresztül a szülőnek is. Ha többszöri figyelmeztetés ellenére sem teljesíti a tanuló a feladatokat, és információ sincs ennek okairól, mulasztása következményekkel jár.
 • A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az érintettek (tanár, diák, szülő) engedélye és hozzájárulása nélkül nem készíthet, továbbíthat, ill. hozhat nyilvánosságra senki hang- és képfelvételeket másokról a digitális oktatás során. (Pl. a tanuló nem készíthet felvételt a tanárról vagy diáktársáról, az órán történteket nem jelenítheti meg közösségi oldalakon stb.) Ennek megszegése fegyelmi eljárást von maga után.

 Vezetői ügyelet, kapcsolattartás

A digitális munkarend során intézményünk vezetői ügyeletet tart fent, munkanapokon 8:00 és 14:00 óra között. Személyes ügyfélfogadásra az iskolai honlapján (educentrum.hu) található aktuális higiéniai előírások betartásával van lehetőség. Elektronikus vagy telefonos kapcsolattartásra az iskola honlapján található elérhetőségeken van lehetőség.

A szabályzat érvényes az iskola minden tanulójára és pedagógusára.

Pécs, 2021. március 5.

Medgyesi Antal
intézményegység-vezető